Философия

Нашата основна задача е удовлетворяване изискванията и надхвърляне очакванията на нашите клиенти, оферирайки винаги най-добри машиностроителни изделия, които да задоволяват техните потребностите.

С тази цел, както управленският така и обслужващият персонал на „Кастел Карлово” АД участва редовно в  курсове на водещи фирми (“NSK”, “IKO” и др.) за повишаване на професионалната квалификация. Персоналът на дружеството е отговорен за качеството на предлаганите машиностроителни изделия и се стреми към недопускане на несъответствия с изискванията за качество. 

За нас сертифицирането по ISO 9001:2008 и непрекъснатото поддържане на нейната ефективност представляват нашата декларация за уважението към клиентите ни и за трайното ни присъствие на пазара. 

Ръководството на „Кастел Карлово” АД си е поставило за цел: 

  • да предоставя на своите клиенти само висококачествени машиностроителни изделия;
  • да управлява така фирмата, че нейното име да служи като гаранция пред клиентите за получаване на услуги само с високо качество;
  • да разширява номенклатурата на предлаганите машиностроителни изделия.

За постигане на тази цели, Висшето ръководство на „Кастел Карлово” АД е въвело и гарантира функционирането на Система за управление на качеството ISO 9001:2008 в дейността на дружеството.